Chuyên môn được chứng nhận — Lĩnh vực thực hiện

Kiểm thử tự động (Automated Testing)

Tự động hóa kích hoạt phát hiện lỗi sớm và phạm vi thử nghiệm rộng rãi để giảm chi phí và thời gian phát triển. Thử nghiệm trên cloud bao gồm nhiều loại thiết bị để cung cấp dữ liệu sâu sắc trong và sau khi thử nghiệm.

Kiểm thử thủ công (Manual Testing)

Thủ công được ưu tiên khi tự động hóa cực kỳ tốn kém, không thực tế và không thể thực hiện được. Một số thành phần và tương tác nhất định được kiểm tra tốt nhất bằng mắt người. Việc phê duyệt cuối cùng được tiến hành thủ công dựa trên quan điểm của người dùng cuối.

Tiêu chuẩn kiểm thử

Bản sao hoàn hảo của thiết kế

Nghiên cứu trải nghiệm người dùng chuyên sâu kết hợp với tương tác thông minh, thiết kế hình ảnh và giao diện người dùng là không thể thiếu đối với các sản phẩm phần mềm vượt trội. Lập trình chính xác được hỗ trợ bởi QA nghiêm ngặt hiện thực hóa các nỗ lực thiết kế thành kết quả hữu hình.

Giám sát + phân tích sự cố

Các công cụ phân tích được nhúng để cung cấp các phép đo hiệu suất theo thời gian thực. Dữ liệu và phản hồi được thu thập một cách nhất quán để xác định các cải tiến.

Chiến lược kiểm thử liên tục

Lập kế hoạch trước cho các giai đoạn thử nghiệm trong quá trình thực hiện thủ công các kế hoạch hồi quy và trường hợp thử nghiệm đảm bảo thành công toàn diện. Phát hiện lỗi nhất quán cho phép giải quyết kịp thời trước khi đi vào vận hành.

Dự án

Các ứng dụng nổi bật với trải nghiệm người dùng và hiệu suất vượt trội

Sàn giao dịch cho các quỹ đầu tư

Tìm hiểu

Nền tảng SaaS định vị thông minh

View case study

Gọi đồ trực tuyến tại bars + clubs

View case study

Thể hiện đẳng cấp tại Hyperform — hoàn hảo tới chi tiết cuối cùng

— A

Phương pháp phát phần mềm ưu việt

Khám phá phương pháp độc quyền – Hyperformation™

— B

Bộ sưu tầm phần mềm vượt trội

Khám phá thư viện sản phẩm xuất sắc

Kiến thức

Tư duy của các chuyên gia trong việc phát triển phần mềm vượt trội

Quản lý sản phẩm — Phát triển bền vững

Embark on a journey 'Beyond Development' with our illuminating article on Product Management. Explore the expansive landscape where product vision meets strategic execution, and discover why Product Management is the linchpin of successful business endeavors. From market insights to seamless collaboration, delve into the multifaceted role of product managers in driving innovation, guiding development, and ultimately steering products toward sustainable success. Join us in this exploration as we uncover the strategic realm where ideas evolve into impactful, market-leading products.