Đáp ứng nhu cầu thị trường

Biến ý tưởng thành kế hoạch sản phẩm với các tính năng mang lại giá trị cho người dùng.

Đối tượng + Mục đích sử dụng

Mô phỏng các nhóm người dùng cụ thể để hiểu các đặc điểm và hành vi cũng như điều chỉnh sự phát triển cho phù hợp với thói quen của người dùng. Xây dựng hồ sơ đối tượng sử dụng và sự tương tác của họ với sản phẩm để nắm bắt bộ tính năng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng.

Danh sách tính năng + Lộ trình phát triển

Liệt kê danh sách tính năng để lập chiến lược phát triển. Thiết lập lộ trình để xác định phạm vi MVP và các lần cập nhật trong tương lai để phù hợp với chi phí, việc gọi vốn và doanh số bán hàng.

Sơ đồ ứng dụng

Liệt kê các yêu cầu và luồng sản phẩm để nắm bắt nội dung cụ thể bên trong cũng như mối quan hệ giữa các tính năng. Thiết lập thành phần sản phẩm để xác định điểm bắt đầu và các trường hợp của mỗi luồng tính năng.

Kiến trúc kỹ thuật

Xác định các mô-đun, cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ và công nghệ để đảm bảo hiệu suất, khả năng tăng trưởng và khả năng bảo trì của phần mềm. Ưu tiên xử lý, lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

“Hình thành giá trị thông qua quy trình khám phá, thực hiện và cải thiện chi tiết để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công của sản phẩm.”

Quy trình

Định hình phần mềm mang lại giá trị kinh doanh trong vòng 4-8 tuần.

01 /

Khám phá

— Bắt đầu

— Đối tượng sử dụng

— Cách thức sử dụng

— Phân tích đối thủ cạnh tranh

— Đánh giá kỹ thuật

02 /

Lên ý tưởng

— Hành trình người dùng

— Luồng chức năng

03 /

Khẳng định

— Sơ đồ ứng dụng

— Kiến trúc kỹ thuật

04 /

Định hình

— Danh sách chức năng

— Lộ trình phát triển

— Dự toán ngân sách

Khám phá vòng đời phát triển phần mềm

— A

Thiết lập hệ thống thiết kế và nắm bắt toàn bộ các trường hợp để cung cấp trải nghiệm người dùng hiệu quả, có ý nghĩa.

— B

Phát triển phần mềm cao cấp với mã nguồn hiệu quả và cơ sở hạ tầng linh hoạt để xây dựng nền tảng cho các lần cải tiến tương lai.

— C

Tối ưu hoá chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu, hiệu suất và phản hồi từ người dùng.

— A

Define product scope and roadmap through problem identification, market research, and critical analysis.