Phối hợp tầm nhìn và cách thức thực hiện

Đặt mục tiêu rõ ràng và củng cố giá trị qua các lần nâng cấp phần mềm.

Mục tiêu + Kết quả (OKRs)

Đặt mục tiêu định tính (mục tiêu) và số liệu có thể định lượng (kết quả) để theo dõi tiến độ. Ưu tiên công việc và tập trung vào các sáng kiến ​​tinh túy dựa trên dữ liệu.

Chỉ số hiệu suất (KPIs)

Điều chỉnh hiệu suất sản phẩm với OKR để đo lường sự đóng góp vào thành công chung, chẳng hạn như thời gian hoạt động, tỷ lệ lỗi, mức độ tương tác của người dùng, tỷ lệ chuyển đổi, v.v.

Hiệu suất phần mềm

Thiết lập chỉ số quan trọng nhất (chỉ số Sao Bắc Đẩu) phản ánh giá trị cốt lõi của sản phẩm và hướng toàn bộ sự chú ý vào việc tối ưu hóa chỉ số đó. Mang lại sự tập trung và ưu tiên rõ ràng.

Cơ hội cải thiện

Khám phá nhu cầu và đề xuất các tính năng để đáp ứng nhu cầu đó. Xác thực các giả thuyết để xác định tính thực tế và cân nhắc tài nguyên cần thiết để tạo ra giá trị.

“Quản lý sản phẩm là việc cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng, nhu cầu thị trường và yêu cầu kinh doanh.”

Quy trình

Xác định mức độ ưu tiên dựa trên dữ liệu để định hình việc cải tiến sản phẩm.

01 /

Định hình

Thiết lập chỉ số Sao Bắc Đẩu và các chỉ số sản phẩm bổ sung để đo lường hiệu suất sản phẩm. Hiệu chỉnh lại các công cụ + phân tích để theo dõi các điểm dữ liệu có liên quan.

02 /

Nghiên cứu

Thu thập dữ liệu hiệu suất để xác định xu hướng và sự bất thường. Rút ra những hiểu biết sâu sắc từ các phát hiện về sản phẩm để hiểu hành vi của người dùng và khám phá nhu cầu hoặc sự thất vọng.

03 /

Suy luận

Thu thập dữ liệu hiệu suất để xác định xu hướng và sự bất thường. Rút ra những hiểu biết sâu sắc từ các phát hiện về sản phẩm để hiểu hành vi của người dùng và khám phá nhu cầu hoặc sự thất vọng.

04 /

Chứng minh

Tiến hành phỏng vấn, thử nghiệm A/B và xây dựng MVP đơn giản để đánh giá nhu cầu và xác thực các giả thuyết về cơ hội. Đặt mức độ ưu tiên và tích hợp vào lộ trình sản phẩm.

Khám phá vòng đời phát triển phần mềm

— A

Xác định phạm vi và kế hoạch phát triển thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thị trường và phân tích dữ liệu.

— B

Thiết lập hệ thống thiết kế và nắm bắt toàn bộ các trường hợp để cung cấp trải nghiệm người dùng hiệu quả, có ý nghĩa.

— C

Phát triển phần mềm cao cấp với mã nguồn hiệu quả và cơ sở hạ tầng linh hoạt để xây dựng nền tảng cho các lần cải tiến tương lai.